ENVIRONMENTÁLNA GEOLÓGIA
 

GEOLOGICKÝ PRIESKUM ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA

ENVIRONMENTÁLNY AUDIT

PRIESKUM ENVIRONMENTÁLNYCH ZÁŤAŽÍ

 

zisťovanie stupňa a druhu znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody
    spôsobeného ľudskou činnosťou

geologické práce spojené s prieskumom znečistených území (environmentálnych záťaží
    a environmentálnych škôd) pri nadobúdaní a predaji nehnuteľností
    (§ 7 zákona č. 409/2011 Z. z.)

zber a získavanie podkladov pre analýzu rizika a návrh sanácie znečisteného územia
zabezpečenie návrhu sanácie environmentálnej záťaže

zabezpečenie vypracovania analýzy rizika znečisteného územia

sledovanie vývoja znečistenia počas a po skončení sanácie

návrh monitoringu znečistenia geologického prostredia (skládky)

vybudovanie monitorovacieho  systému a  realizácia pravidelného odberu vzoriek  vôd
    a zemín vrátane spracovania výsledkov

 

Environmentálna záťaž je v zmysle geologického zákona č. 569/2007 Z.z. zadefinovaná ako znečistenie územia spôsobené činnosťou človeka, ktoré predstavuje závažné riziko pre ľudské zdravie alebo horninové prostredie, podzemnú vodu a pôdu s výnimkou environmentálnej škody. 

AG&E s.r.o.

 

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

 

Mob: 0903 404 660
        0903 202 169
E-mail: ag-e@ag-e.sk