GEOFYZIKÁLNY PRIESKUM
 

PRE ŽIVOTNÉ PROSTREDIE
výber a optimalizácia polohy skládky z hľadiska geofaktorov životného prostredia
lokalizácia starých skládok geofyzikálnymi metódami a zhodnotenie ekologickej      bezpečnosti
optimalizácia polohy monitorovacích vrtov pri skládkach s dosiaĺ neexistujúcim      monitorovacím systémom
sledovanie únikov z nádrží, odkalíšť, potrubí a skládok
mapovanie rozsahu ropného znečistenia

 

PRE LOŹISKOVÚ GEOLÓGIU
vyhľadávanie a prieskum ložísk nerastov rudných a nerudných surovín

 

PRE HYDROGEOLÓGIU
vyhľadávanie lokálnych a regionálnych vodných zdrojov
geofyzikálny prieskum pre účely situovania hydrotermálnych vrtov
detekcia priesakových ciest priehradných hrádzí

 

PRE INŽINIERSKU GEOLÓGIU
geofyzikálny prieskum pre zakladanie stavieb ( geologická stavba, pochované riečne      ramená, radónový prieskum )
prieskum pre líniové stavby
mapovanie zosuvných území
korózny prieskum
lokalizácia podzemných nádrží a kovových kontajnerov

pyrotechnický prieskum (UXO) - vyhľadávanie bômb a nevybuchnutej munície

 

PRE ARCHEOLÓGIU

lokalizácia podzemných dutín, zasypaných priestorov a chodieb
mapovanie základov pochovaných budov
vyhľadávanie kovových predmetov (kovové šperky, mince, zbrane, nádoby atď.)

AG&E s.r.o.

 

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

 

Mob: 0903 404 660
        0903 202 169
E-mail: ag-e@ag-e.sk