INŽINIERSKOGEOLOGICKÝ PRIESKUM
 

 

Komplexné inžiniersko-geologické práce pre projekty obytných budov, priemyselných objektov, hydrotechnických objektov a výstavbu rodinných domov

 

Prieskumné práce pre účely projektovania líniových stavieb . (Zisťovanie priebehu a hĺbok skalného podložia, zatriedenie zemín do tried ťažiteľnosti, mapovanie porušených, oslabených a zvodnelých plôch, vyhľadávanie dutín a podzemných objektov, sledovanie priebehu inžinierskych sietí, posúdenie vplyvu stavby na okolie, vrtné overenie anomálií, korózny a pyrotechnický prieskum).

 

Geologický prieskum spojený s ekologickými stavbami a ochranou životného prostredia

 

Inžinierskogeologický a geotechnický dozor pri zakladaní stavieb, so spracovaním     príslušnej dokumentácie

 

Posúdenie stability zosuvných území s návrhom sanačných opatrení

 

Bilancia skrývky humusového horizontu poľnohospodárskej pôdy odnímanej natrvalo a     dočasne v zmysle zák. č. 220/2004 Zb.

 

 

Pre výkon inžinierskogeologického prieskumu zabezpečujeme nasledovné činnosti:

 

Vrtné práce

 

Dynamická a statická penetrácia

 

Laboratórne práce

 

Rozbory zemín a podzemnej vody

AG&E s.r.o.

 

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

 

Mob: 0903 404 660
        0903 202 169
E-mail: ag-e@ag-e.sk