RADÓNOVÝ PRIESKUM
 

 

AG&E s.r.o. je organizácia autorizovaná na stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu (č. roz. 2013/900/000778/00370) a spôsobilá na meranie objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb (číslo spôsobilosti) .

 

STANOVENIE OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V PÔDNOM VZDUCHU

Zákon 355/2007 Z.z. z dňa 21.6. 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov ukladá stavebníkom povinnosť vykonať radónový prieskum stavebnej parcely, pred započatím výstavby bytových objektov a objektov, v ktorých pobyt osôb presiahne 1000 človekohodín a pred odovzdaním stavieb do užívania vykonať opatrenia proti prenikaniu radónu z podložia stavby (Vyhláška 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky zo 16. augusta 2007, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia ). Viac...


MERANIE OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V OVZDUŠÍ STAVIEB

 

Vyhláška 528 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky zo 16.augusta 2007, ktorou
sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na obmedzenie ožiarenia z prírodného žiarenia v
§5 odseku 5 stanovuje , že účinnosť opatrení na obmedzenie žiarenia z radónu pri novo-
postavených stavbách s pobytovým priestorom a rekonštruovaných stavbách s pobytovými priestormi sa overuje krátkodobým meraním v trvaní najmenej sedem dní za podmienok, ktoré objektívne vyjadrujú prítomnosť radónu v pobytových priestoroch. Nameraná hodnota sa porovnáva so smernou hodnotou na vykonanie opatrení.
Viac...

 

V prípade, že máte otázky ohľadom radónovej problematiky neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.

 

Článok o radónovej problematike v časopise Dom a Byt >>

 

AG&E s.r.o.

 

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava

 

Mob: 0903 404 660
        0903 202 169
E-mail: ag-e@ag-e.sk