PROFIL FIRMY
Firma bola založená v roku 1996 bývalými pracovníkmi firmy GEOFYZIKA Brno š.p., závod Bratislava, neskôr GEOCOMPLEX a.s. Bratislava.

Firma AG&E s. r. o. je geologicko-geofyzikálna firma so zameraním na riešenie problematiky pre inžiniersko-geologický, hydrogeologický a rudný prieskum, geofyzikálny prieskum environmentálnych záťaží, radónový a korózny a prieskum.

Pracovníci firmy pracovali ako externí konzultanti firmy McPhar Ltd. (Kanada) na projektoch leteckého i pozemného geofyzikálneho prieskumu v Bolívii, Ekvádore, Indii, Iráne, Kanade a Venezuele.

Jednou z hlavných činností laboratória firmy AG&E spol. s r. o. je poskytovanie služieb v oblasti stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu, stanovenia radónového rizika stavebného pozemku a určenia objemovej aktivity radónu v ovzduší existujúcich stavieb.

AG&E s.r.o. je organizácia autorizovaná na stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu (č. roz. 2018/900/001758/00207). Činnosť vykonáva na základe rozhodnutia Úradu verejného zdravotníctva číslo OOZPŽ/514/2013. a rozhodnutia číslo ORO/18918/2020.
........................................................................................
IDETE STAVAŤ?
Ponúkame pre súkromníkov, projektové organizácie a investorov komplexny súbor geoslužieb pre rodinné aj bytové domy:
> geofyzikálny prieskum
> enviromentálna geológia
> inžiniersko-geologický prieskum
> radónovy prieskum
> hydrogeologicky prieskum
AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk