NOVINKY
rok 2014

Naša firma ako člen skupiny dodávateľov v zložení DEKONTA Slovensko, spol. s r.o. Bratislava, DEKONTA, a.s., Dřetovice, AG&E, s.r.o., Bratislava a AQUATEST P&R, s.r.o. Bratislava na základe verejnej súťaže podpísala zmuvu s Geologickým ústavom Dionýza Štúra v Bratislave.

Predmetom uvedenej zmluvy bola realizácia aktivít projektu: „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky“, časť VI.: Geofyzikálne prieskumné služby pre projekt: „Monitorovanie environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky v Nitrianskom kraji.

Realizácia aktivít projektu zahŕňala:

•vypracovanie projektu čiastkovej geologickej úlohy,
•realizácia geofyzikálnych prieskumných služieb (CMD skríning, multikábel, georadar, metóda spontánnej polarizácie, metóda nabitého, karotáž, gamaspektrometria a emanačné merania) za účelom spresnenia priestorovej stavby horninového prostredia, určenia hrúbok pokryvných útvarov, určenia reliéfu nepriepustného podložia a priebehu porušených zón, určenia smeru a rýchlosti prúdenia podzemnej vody,
•vypracovanie čiastkovej záverečnej správy.

Rok 2013
V roku 2013 prebehol proces opätovnej autorizácie podľa zákona ako aj obnovenie povolenia Úradu Verejného Zdravotníctva SR na stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a pobytových priestoroch. Certifikáty nájdete v oddelení Certifikáty a povolenia.

rok 2012
Firma AG&E s.r.o. vykonala hydro-geofyzikálny prieskum pre projekt „Zdroj pitnej vody z hlbokej studne pre vidiecke obyvateľstvo v oblasti Kajiado, Rift Valley, Keňa“ ktorý realizoval firma AQUA-GEO s.r.o.
Úlohou geofyzikálneho prieskumu bolo geoelektrickými metódami VES zistiť litologickú stavbu územia s dôrazom na vymapovanie podložia do hĺbky cca 400 - 500 m.
rok 2011
Rok 2011 bol význačný množstvom geofyzikálnych prieskumov pre zosuvy vykonávaný metódou ERT.
rok 2010
Od roku 2010 rošírila firma AG&E s.r.o. svoje služby o hydrogeologický a inžiniersko - geologický prieskum. Ponúkame teraz pre súkromníkov, projektové organizácie a investorov komplexný súbor geoslužieb pre rodinné aj bytové domy. Počnúc vytýčením pozemku alebo stavby, zhotovením geometrického plánu a zameraním polohopisu a výškopisu cez inžiniersko - geologicky prieskum (aj so zameraním na posúdenie lokality z hľadiska potencionálneho zosuvu), radónový prieskum až po hydrogeologický prieskum pre tepelné čerpadlá príp. studne a hydrogeologický posudok pre domové ČOV.V roku 2010 naša firma realizovala viacero úloh pre spločnosť VÚJE a.s., Jadrové Elektrárne Jaslovské Bohunice. Predmetom diela bola realizácia geofyzikálnych prác pre enviromentálnu štúdiu - rozlišovanie skládkovaného materiálu a vyhľadávanie technologických zariadení pod zemským povrchom geofyzikálnymi metódami pre projekty :

- 2 Bazény - chladiace veže jadrovej elektrárne A-1
- Geofyzikálny prieskum bazéna v obj. 39 metódou multikábel a Georadar v rámci projektu
VJEA – 1 II. etapa, úl.2.1.13
- Geofyzikálny prieskum polohy výtlačného potrubia oteplenej chladiacej vody A1 od obj. 38
a prieskum polohy potrubí chladenia primárneho okruhu od obj. 30 a 32 po obj. 39
elektromagnetickým meračom vodivosti"
rok 2009
Od roku 2009 firma AG&E s.r.o. používa na geoelektricé merania multielektródový systém ARES od firmy GF Instruments.
Multielektródový systém merania zdanlivého merného odporu je najefektívnejším a najprogresívnejším spôsobom merania geoelektrických geofyzikálnych dát pre environmentálne štúdie a projekty infraštruktúry.

Najväčšou výhodou multielektródového geofyzikálneho systému je jeho vysoká presnosť a rozlíšiteľnosť pre merania do hĺbky prvých desiatok príp. stoviek metrov pod povrchom automatickým spôsobom z vyhodnotením chýb merania.Vysoký počet opakovaných meraní v rôznych kombináciách sýtnych a meracích elektród (Obr. 1a) poskytuje vysokú hustotu dát, ktorá umožňuje vytvárať 2D a 3D modely geoelektrických prostredí vo veľmi efektívnom prostredí softvéru res2Dinv a res3Dinv.

rok 2008
Venezuela – letecký geofyzikálny prieskum, lokalita Ikabaru

AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk