RADONOVÝ PRIESKUM
AG&E s.r.o. je organizácia autorizovaná na stanovenie objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu (č. roz. 2018/900/001758/00207) a spôsobilá na meranie objemovej aktivity radónu v ovzduší stavieb (číslo spôsobilosti) .STANOVENIE OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V PÔDNOM VZDUCHU

Postup stanovenia objemovej aktivity radónu v pôdnom vzduchu a priepustnosti základových pôd stavebného pozemku bol vykonaný v súlade s Vyhláškou 98 Ministerstva zdravotníctva Slovenskej Republiky z 19. marca 2018, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obmedzovaní ožiarenia pracovníkov a obyvateľov z prírodných zdrojov ionizujúceho žiarenia v súlade so Zákonom 355/2007 Z.z. z dňa 21.6. 2007 o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Zákonom č. 87/2018 Z.z. o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
MERANIE OBJEMOVEJ AKTIVITY RADÓNU V OVZDUŠÍ STAVIEBOdvodená zásahová úroveň na obmedzenie ožiarenia v stavbách s pobytovými priestormi je podľa Zákona 87/2018 Z.z. Ministerstva zdravotníctva SR o radiačnej ochrane a o zmene a doplnení niektorých zákonov a v súlade so Zákonom 355/2007 Z.z. objemová aktivita radónu 300 Bq.m-3 v priemere za rok.V prípade, že máte otázky ohľadom radónovej problematiky neváhajte sa na nás kedykoľvek obrátiť.


AG&E s.r.o.

Areál SAV
Dúbravská cesta 9
841 04 Bratislava


Mob:
0903 404 660
0903 202 169
E-mail:
ag-e@ag-e.sk